ETICKÝ KÓDEX

Etický kódex pedikéra/podológa


 1. Etický kódex pedikéra/podológa vyjadruje základné ciele a hodnoty pedikérskeho povolania. Pedikér/podológ berie na seba morálny záväzok, že bude dodržiavať hodnoty a plniť morálne povinnosti vyjadrené v kódexe.
 2. Kódex informuje pedikérov/podológov aj spoločnosť o profesionálnych očakávaniach a požiadavkách, ktoré zodpovedajú etickým normám pedikérského povolania.
 3. Pedikér/podológ má povinnosť:
  • pomáhať k uzdravovaniu,
  • predchádzať chorobám,
  • spolupracovať s lekármi pre udržanie zdravia.
 4. Pri svojom rozhodovaní o poskytovaní pedikérskej starostlivosti metódou procesu, zvažujú pedikéri/podológovia dôsledky pre klienta, rodinu a komunitu a všeobecné princípy, z ktorých vyplývajú etické princípy tohto povolania. Najzákladnejšie z nich sú:
  • úcta a rešpekt k ľudskému životu,
  • autonómia - sebaurčenie jednotlivca,
  • konanie dobra,
  • vyhýbanie sa spôsobeniu škody,
  • zachovávanie mlčanlivosti,
  • pravdovravnosť, spoľahlivosť a spravodlivosť v konaní voči ľuďom.
 5. Pedikér/podológ si váži ľudský život, ľudské práva a dôstojnosť človeka, akceptuje klienta a poskytuje mu starostlivosť bez ohľadu na pohlavie, etnickú skupinu, rasu, náboženstvo, kultúru, sexuálnu orientáciu, sociálne postavenie a politické presvedčenie.
 6. Pedikér/podológ ochraňuje klientovo právo na súkromie tak, že chráni informácie dôverného charakteru.
 7. Pedikér/podológ je povinný sústavne si prehlbovať svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti, udržiavať si profesionálny výkon povolania v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami v pedikúre.
 8. Pedikér/podológ je zodpovedny za vlastné rozhodnutia a výkony.
 9. Pedikér/podológ je zodpovedný za profesionálnu kvalitu pedikérskej starostlivosti. Zúčastňuje sa na formulovaní, realizácii a hodnotení noriem (štandardov) pedikérskeho povolania.
 10. Pedikér/podológ pri preberaní zodpovednosti za úlohy, ktorými bol poverený zdravotníckymi pracovníkmi, je oprávnený ich prijať len vtedy, ak si je istý, že je spôsobilý na ich výkon z hľadiska svojho vzdelania, vedomostí, schopností a rozsahu skúseností. Rovnako musí postupovať pri delegovaní úkonov na iné osoby.
 11. Pedikér/podológ sa zúčastňuje na činnostiach, ktoré prispievajú k rozvoju teoretickej základne pedikérskeho ošetrovateľstva, ako aj na aplikácii vedeckých poznatkov do pedikérskej praxe.
 12. Pedikér/podológ sa podieľa na profesionálnom úsilí o dosiahnutie a udržanie takých pracovných podmienok, ktoré vyústia do vysokej kvality pedikérskej starostlivosti.
 13. Pedikér/podológ sa podieľa na výchove verejnosti k zdravému spôsobu ošetrovania chodidiel, podpore a udržiavaní zdravia a na ochrane verejnosti pred nesprávnymi informáciami.
 14. Pedikér/podológ spolupracuje so zdravotníckymi pracovníkmi a s inými pracovníkmi v zdravotníctve, s orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy, občianskou verejnosťou pri rozvoji a zjednocovaní úsilia spoločnosti o uspokojovanie zdravotných potrieb obyvateľstva.

!!!! V jednote je sila !!!!

Staňte sa členom našej spoločnosti čím skôr

Prihláška