Prihláška člena Slovenskej podologickej spoločnosti, o.z.


Zameranie žiadateľa:

   Lekár/Zdravotnícke centrum
   Pedikúra
   Podologické centrum
   Oklúzia
   Zdravotná sestra
   Prístrojová pedikúra
   Mokrá pedikúra
   Ošetrovanie nôh diabetikom
   Ošetrenie diabetickej nohy
   Antimykotická dekontaminácia nôh/stery
   Výroba individuálnych silikónových korektorov
   Vyšetrenie biomechaniky chôdze
   Výroba individuálnych vložiek do topánky
   Fyzioterapia a / alebo masáže
   Nechtová protetika
   Orthonyxia – narovnávanie nechtov

  


Po vyplnení prihlášky uhraďte ročný členský poplatok:

Výška členského príspevku je 33 €. Platbu členského príspevku, prosím, poukážte bezhotovostne, formou bankového prevodu na účet: IBAN: SK53 1100 0000 0029 4006 0141, Tatrabanka, a.s.

Ako variabilný symbol uveďte, prosím, IČO spoločnosti, do popisu platby vypíšte Vaše meno alebo obchodný názov. V prípade, že už máte pridelené členské číslo, uvádzajte pri platbách toto číslo.

Po obdržaní prihlášky a následnej kontrole zaplatenia členského poplatku, Vám bude pridelené členské číslo, ktoré potom budete používať pri ďalšej komunikácií so spoločnosťou.
Následne obdržíte PREUKAZ ČLENA. Týmto preukazom sa preukazujete na všetkých akciách SPS. NEZABUDNITE HO, PROSÍM, NOSIŤ SO SEBOU.

Ako člen Slovenskej podologickej spoločnosti sa zaväzujete, že budete ctiť a riadiť sa Etickým kódexom pedikéra/podológa.

Nezabudnite pravidelne sledovať stránky našej spoločnosti www.podologia.sk. Ak niečomu nerozumiete, alebo potrebujete poradiť, obráťte sa na našu spoločnosť mailom: podologia.sps.info@gmail.com.


Ochrana osobných údajov

Osobné údaje členov Slovenskej podologickej spoločnosti, o.z., budú použité výhradne na účely evidencie členskej základne a administratívne účely a bude s nimi narábané podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Slovenská podologická spoločnosť, o.z. neposkytne osobné údaje členov spoločnosti tretej strane, s výnimkou prípadov, kedy tak stanoví zákon vo vzťahu k orgánom Slovenskej republiky a štátnej správy.

Vyplnením údajov a podpisom v tejto prihláške, potvrdzuje žiadateľ o členstvo súhlas s vyššie uvedeným účelom použitia svojich osobných údajov a skutočnosť, že dáta poskytuje dobrovoľne.