Hotel Holiday Inn, Športová 2, Žilina
29.09.2023
od 8:30 do 16:30 hod.
Slovenská podologická spoločnosť, o.z.
Účastnícky poplatok pre člena s uhradeným členským poplatkom SPS, o.z. na rok 2023 je 50€.
Poplatok za účasť na kongrese pre nečlena SPS, o.z. alebo člena s neuhradeným ročným členským poplatkom na rok 2023 je 85€.
V cene sú zahrnuté prednášky, občerstvenie a obed.

Seminár je možné absolvovať ako člen SPS, o.z., alebo nečlen SPS, o.z. Ak máte záujem stať sa členom SPS, o.z., prosím, vyplňte prihlášku člena, ktorú nájdete TU a uhraďte členský poplatok vo výške 33€ na účet Tatrabanka,a.s. IBAN: SK53 1100 0000 0029 4006 0141.

Ak máte záujem stať sa súčasťou vedenia Slovenskej podologickej spoločnosti, o.z., vyplňte prosím prihlášku kandidáta, ktorú nájdete TU.

Vyberte typ prihlášky:

Prihláška člena SPS, o.z. s uhradeným členským poplatkom za rok 2023


  


Po vyplnení prihlášky uhraďte poplatok:

Platbu za kongres v sume 50€, prosím posielajte do 15.09.2023 na účet Tatrabanka, a.s. IBAN: SK53 1100 0000 0029 4006 0141.

Do popisu platby napíšte svoje meno a ako variabilný symbol uveďte číslo členského preukazu.


Ochrana osobných údajov

Osobné údaje členov Slovenskej podologickej spoločnosti, o.z., budú použité výhradne na účely evidencie účastníkov kongresu a bude s nimi narábané podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Slovenská podologická spoločnosť, o.z. neposkytne osobné údaje spoločnosti tretej strane, s výnimkou prípadov, kedy tak stanoví zákon vo vzťahu k orgánom Slovenskej republiky a štátnej správy.

Vyplnením údajov a podpisom v tejto prihláške potvrdzuje žiadateľ prihlášky súhlas s vyššie uvedeným účelom použitia svojich osobných údajov a skutočnosť, že dáta poskytuje dobrovoľne.

Prihláška nečlena SPS, o.z. alebo člena s neuhradeným členským poplatkom za rok 2023


  


Po vyplnení prihlášky uhraďte poplatok:

Platbu za kongres v sume 85€, prosím posielajte do 15.09.2023 na účet Tatrabanka, a.s. IBAN: SK53 1100 0000 0029 4006 0141.

Do popisu platby napíšte svoje meno.


Ochrana osobných údajov

Osobné údaje členov Slovenskej podologickej spoločnosti, o.z., budú použité výhradne na účely evidencie účastníkov kongresu a bude s nimi narábané podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Slovenská podologická spoločnosť, o.z. neposkytne osobné údaje spoločnosti tretej strane, s výnimkou prípadov, kedy tak stanoví zákon vo vzťahu k orgánom Slovenskej republiky a štátnej správy.

Vyplnením údajov a podpisom v tejto prihláške potvrdzuje žiadateľ prihlášky súhlas s vyššie uvedeným účelom použitia svojich osobných údajov a skutočnosť, že dáta poskytuje dobrovoľne.