STANOVY

Slovenská podologická spoločnosť, občianske združenie


Článok 1
Základné ustanovenia

1. Názov združenia je: Slovenská podologická spoločnosť, občianske združenie (ďalej len „združenie“).
2. Sídlo združenia je: Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Moravská 7, 831 03 Bratislava, Slovenská republika.
3. Združenie je právnickou osobou založenou dňa 19.04.2018 podľa Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších právnych predpisov.

Článok 2
Ciele združenia

1. Združenie je samostatný subjekt, ktorý zastupuje stavovské a profesijné záujmy svojich členov a ďalších subjektov pôsobiacich v oblastiach: pedikúra, podológia, lekári a veterinári (MUDr., MVDr.), odborníci z iných oblastí súvisiacich so zdravotníctvom (RNDr.), zdravotné sestry/bratia, maséri a fyzioterapeuti a pod. a osôb podporujúcich rozvoj tohto odboru.

2. Cieľom združenia je:
 • 2.1. napomáhať v rámci svojich možností svojim členov pri riešení závažných problémov s orgánmi štátnej správy a inými právnymi subjektmi a obhajovať ich spoločné záujmy;
 • 2.2. nadväzovať a udržiavať kontakty s príbuznými inštitúciami doma a v zahraničí;
 • 2.3. združovať profesijne príbuzné odbory;
 • 2.4. vyvíjať poradenskú, vzdelávaciu a informačnú činnosť, a to vo vzťahu k vlastným členom ako aj širokej verejnosti;
 • 2.5. iniciovať, prerokúvať a pripomienkovať legislatívne návrhy, týkajúce sa oblastí pedikúra a podológia.

Článok 3
Vznik a zánik členstva v združení

1. Členom združenia môžu byť na základe písomnej prihlášky fyzické a právnické osoby, ktoré súhlasia s týmito Stanovami, stotožňujú sa s poslaním a cieľmi združenia, majú záujem napĺňať jeho ciele a sú činné v oblasti: pedikúra, podológia, lekári (MUDr. MVDr.), odborníci z iných oblastí súvisiacich so zdravotníctvom (RNDr.), zdravotné sestry/bratia, maséri a fyzioterapeuti a pod. a osoby podporujúce rozvoj tohto odboru.
2. Členmi združenia sa môžu stať aj podnikateľské subjekty, spoločnosti, združenia a jednotlivci, ktorí nespĺňajú podmienky podľa článku 3, ods. 1, ak sú aspoň sčasti činné v oblastiach špecifikovaných v bode 1. tohto článku týchto Stanov.
3. Členstvo v združení je dobrovoľné a vzniká zápisom do zoznamu členov združenia. Uchádzač o členstvo v združení požiada písomnou prihláškou (žiadosťou) adresovanou združeniu o prijatie za člena. O prijatí resp. neprijatí za člena združenia rozhoduje prezídium. Prezídium je povinné vyrozumieť člena o prijatí resp. neprijatí do 30 dní od prijatia písomnej prihlášky (žiadosti) uchádzača. Prípadné zamietnutie prihlášky prezídium nemusí zdôvodňovať.

4. Členstvo v združení zaniká:
 • 4.1. dobrovoľným vystúpením člena zo združenia. Člen združenia je povinný najneskôr 15 dní pred vystúpením zo združenia písomne oznámiť prezídiu, že zo združenia vystupuje. Doručenie písomného oznámenia prezídiu sa považuje za výmaz člena zo zoznamu členov združenia;
 • 4.2. uplynutím posledného dňa lehoty, ktorú prezídium dodatočne poskytlo členovi na zaplatenie dlhov voči združeniu, ak tento člen ani v tejto dodatočne poskytnutej lehote dlžnú čiastku nezaplatil;
 • 4.3. zánikom združenia;
 • 4.4. vylúčením člena zo združenia.

5. Zánik členstva v združení zaznamená prezídium do zoznamu členov združenia.
6. Zánikom členstva bývalému členovi združenia nevzniká nárok na žiadny podiel na majetku združenia, ani nárok na vrátenie už zaplatených členských príspevkov.

7. O vylúčení člena zo združenia rozhoduje prezídium jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. O vylúčení člena prezídium rozhodne, pokiaľ tento:
 • 7.1. obzvlášť závažným spôsobom porušil povinnosti člena;
 • 7.2. opakovane, pravidelne a po dlhšiu dobu menej závažným spôsobom porušuje povinnosti člena, a to aj po upozornení na tieto porušenia. Prezídium je povinné písomne upozorniť člena na menej závažné porušovanie povinností z jeho strany a na možnosť vylúčenia zo združenia;
 • 7.3. poškodzuje dobré meno združenia;
 • 7.4. vyvíja činnosť nezlučiteľnú s cieľmi združenia;
 • 7.5. neplatí členský príspevok, po dobu dlhšiu ako 1 rok.

8. Člen vylúčený prezídiom združenia má právo odvolať sa voči rozhodnutiu prezídia. Odvolacím orgánom je Valné zhromaždenie združenia (ďalej len „VZ“). VZ rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov. Práva a povinnosti ostávajú členovi počas odvolacieho konania zachované s výnimkou hlasovacieho práva.
9. Čestné členstvo sa udeľuje osobám, ktoré majú mimoriadne zásluhy na rozvoji odbor pedikúra a podológia v Slovenskej republike alebo na rozvoji činnosti združenia. O priznaní čestného členstva rozhoduje VZ. Čestný člen združenia má právo zúčastňovať sa ako riadny člen na podujatiach združenia, vykonávať činnosti a práce podľa potrieb združenia a vlastných možností. Čestný člen nemá hlasovacie právo. Čestné členstvo zaniká vystúpením, smrťou alebo rozhodnutím o zrušení čestného členstva VZ na základe porušenia niektorého bodu Stanov.

Článok 4
Práva a povinnosti člena združenia

1. Člen združenia má právo:
 • 1.1. zúčastniť sa valného zhromaždenia, predkladať návrhy a hlasovať na ňom v súlade s rokovacím poriadkom;
 • 1.2. voliť a byť volený do orgánov združenia;
 • 1.3. za podmienok určených valným zhromaždením využívať služby združenia a zúčastňovať sa na všetkých jeho hospodárskych aktivitách;
 • 1.4. podávať návrhy na vykonanie kontroly zo strany dozornej rady združenia, prípadne kontroly samotnej dozornej rady;
 • 1.5. obracať sa na orgány združenia s návrhmi, podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko;
 • 1.6. byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.
2. Člen združenia je povinný:
 • 2.1. dodržiavať Stanovy združenia, ostatné vnútorné predpisy združenia a rozhodnutia orgánov združenia;
 • 2.2. platiť členské príspevky v schválenej výške a určených lehotách; neplnenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Stanov združenia;
 • 2.3. priebežne oznamovať o zmenách vo všetkých skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre správnu identifikáciu členov združenia;
 • 2.4. podľa svojho vedomia a svedomia, v rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci;
 • 2.5. ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia;
 • 2.6. zachovávať mlčanlivosť o dôverných oznámeniach združenia.

Článok 5
Orgány združenia

Orgány združenia sú:
 • 1. Valné zhromaždenie
 • 2. Prezídium združenia
 • 3. Dozorná rada
 • 4. Čestný prezident
 • 5. Iné orgány, ktoré valné zhromaždenie združenia zriadi. Pri zriadení týchto orgánov je valné zhromaždenie povinné určiť aj ich právomoc.

Článok 6
Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia. Valné zhromaždenie zvoláva prezident združenia najmenej jedenkrát do roka, tak, aby sa toto zhromaždenie konalo najneskoršie do 30. 6. príslušného kalendárneho roka. Prezídium združenia zvolá valné zhromaždenie kedykoľvek, ak o to požiada aspoň jedna tretina všetkých členov združenia alebo predseda dozornej rady združenia, a to najneskôr do jedného mesiaca od doručenia písomnej žiadosti na zvolanie valného zhromaždenia.
2. Valné zhromaždenie sa zvoláva písomnou alebo mailovou pozvánkou zaslanou na adresu člena združenia, ktorú ako poslednú oznámil prezídiu.
3. Člen združenia sa zúčastňuje valného zhromaždenia osobne alebo prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu. Splnomocnený zástupca je povinný odovzdať listinu o svojom splnomocnení s notársky overeným podpisom splnomocňujúceho člena prezídiu pri prezentácii účasti na valnom zhromaždení.
4. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná viac ako polovica všetkých členov združenia. O zasadnutiach Valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica.
5. Pokiaľ riadne zvolané valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné, predsedníctvo zvolá náhradné valné zhromaždenie, a to do jedného mesiaca od dátumu, kedy sa malo konať pôvodné valné zhromaždenie. Náhradné valné zhromaždenie je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov.
6. Náhradné valné zhromaždenie nemôže rozhodnúť o zmene stanov združenia a ani o voľbe a odvolaní členov predsedníctva a členov dozornej rady združenia.

7. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých návrhoch jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov združenia, okrem hlasovania o:
 • 7.1. o zmene Stanov združenia,
 • 7.2. o orgánoch združenia,
 • 7.3. o zániku združenia,
 • 7.4. o jeho zlúčení s iným občianskym združením,
 • 7.5. o dobrovoľnom rozpustení združenia
 • 7.6. o menovaní alebo odvolaní čestného prezidenta.
Na schválenie zmien uvedených pod bodmi 7.1. až 7.6. tohto článku je potrebný súhlas 2/3 väčšiny všetkých členov združenia.

8. Valné zhromaždenie rozhoduje o zániku združenia, o jeho zlúčení s iným občianskym združením alebo o jeho dobrovoľnom rozpustení.
9. Pri zániku združenia jeho dobrovoľným rozpustením sa vykoná majetkové vysporiadanie primerane podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov o likvidácii spoločnosti (§§ 70 až 75).

10. Valné zhromaždenie schvaľuje:
 • 10.1. Stanovy, ich zmeny a doplnky;
 • 10.2. zloženie orgánov združenia;
 • 10.3. čestného prezidenta združenia;
 • 10.4. rokovací a volebný poriadok;
 • 10.5. plán činnosti a výročnú správu;
 • 10.6. rozpočet združenia a správu dozornej rady o hospodárení;
 • 10.7. členský príspevok a prípadné ďalšie príspevky členov združenia a ich výšku;
 • 10.8. zriaďovanie fondov združenia,
 • 10.9. čestného prezidenta združenia.

Článok 7
Prezídium združenia

1. Štatutárnym orgánom združenia je Prezídium združenia.
2. Prezídium sa za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
3. Prezídium združenia je trojčlenné a valným zhromaždením je volené na obdobie 5 (päť) rokov

4. Prezídium najmä:
 • 4.1. schvaľuje vnútorné predpisy združenia a interné poriadky;
 • 4.2. predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie plán činnosti združenia, správu o jeho činnosti a výsledkoch hospodárenia;
 • 4.3. predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie výšku ročného členského príspevku;
 • 4.4. vedie zoznam členov združenia;
 • 4.5. spravuje majetok združenia;
 • 4.6. zvoláva valné zhromaždenie;
 • 4.7. plní uznesenia valného zhromaždenia.

5. Prezídium volí zo svojich členov Prezidenta združenia. Prezident združenia riadi činnosť združenia a činnosť prezídia. V jeho neprítomnosti ho zastupuje viceprezident združenia. Prezident zvoláva zasadnutie prezídia písomne alebo e-mailom.
6. Zasadnutie prezídia sa koná spravidla raz mesačne, minimálne však raz za tri mesiace. Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomná viac ako polovica všetkých jeho členov. O zasadnutí predsedníctva je predsedníctvo povinné vyhotoviť zápisnicu.
7. Funkcia člena prezídia je nezlučiteľná s funkciou člena dozornej rady.


Článok 8
Konanie menom združenia

1. V mene združenia koná prezident združenia samostatne a podpisuje sa za združenie rovnako samostatne.
2. V mene združenia sa prezident podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu združenia alebo k odtlačku jeho pečiatky pripojí svoj podpis.
3. Viceprezident združenia a ostatní členovia prezídia konajú menom združenia vždy dvaja spoločne a podpisujú sa za združenie rovnako dvaja spoločne.
4. Viceprezident a ostatní členovia prezídia sa v mene združenia podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu združenia alebo k odtlačku jeho pečiatky pripoja svoje podpisy.


Článok 9
Dozorná rada

1. Kontrolným orgánom hospodárenia združenia a dodržiavania jeho Stanov je dozorná rada.
2. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Tým nie je dotknuté právo člena dozornej rady vzdať sa funkcie.
3. Dozorná rada sa za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
4. Dozorná rada združenia je trojčlenná a valným zhromaždením je volená na obdobie 5 (piatich) rokov.
5. Dozorná rada volí a odvoláva jednoduchou väčšinou predsedu revíznej komisie, ktorý riadi jej činnosť.
6. Členovia dozornej rady vykonávajú kontrolnú činnosť v oblasti hospodárenia a dodržiavania Stanov združenia, jeho účtovníctva a financií. O svojich zasadnutiach vyhotovujú zápisnicu.
7. Predseda dozornej rady minimálne raz ročne predkladá valnému zhromaždeniu Správu o hospodárení združenia za uplynulý kalendárny rok. Predseda dozornej rady je povinný predložiť valnému zhromaždeniu správu o hospodárení vždy, keď o to valné zhromaždenie požiada.
8. Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná s funkciou člena prezídia združenia.


Článok 10
Čestný prezident združenia

1. Za čestného prezidenta združenia valné zhromaždenie môže zvoliť člena združenia, ktorý mimoriadnym spôsobom prispel k rozvoju odboru pedikúra a podológia v Slovenskej republike alebo na rozvoji činnosti združenia.
2. Valné zhromaždenie volí a odvoláva čestného prezidenta. Tým nie je dotknuté jeho právo vzdať sa dobrovoľne funkcie.


Článok 11
Zásady hospodárenia združenia

1. Združenie financuje svoju činnosť z členských príspevkov, z výnosov hospodárenia so svojím majetkom a z ďalších zdrojov.

2. Členské príspevky môžu byť:
 • 2.1. pravidelný ročný členský príspevok;
 • 2.2. mimoriadny členský príspevok na základe uznesenia valného zhromaždenia v súvislosti s investičnými akciami.
3. Ďalšie zdroje príjmov združenia sú:
 • 3.1. dary fyzických a právnických osôb;
 • 3.2. príjmy z činností pri napĺňaní cieľov združenia;
 • 3.3. výnosy z majetku združenia;
 • 3.4. príjmy z iných zdrojov.

4. Členské príspevky a všetky zdroje príjmov združenia môžu byť používané iba v súlade s predmetom činnosti združenia a na zabezpečenie jeho činnosti.
5. Hospodárenie združenia sa spravuje všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými smernicami združenia.
6. Hospodárskym obdobím združenia je kalendárny rok. Správu o hospodárení za uplynulé obdobie predkladá predsedníctvo na schválenie valnému zhromaždeniu.


Článok 12
Záverečné ustanovenia

1. Tieto Stanovy boli schválené
2. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
3. Združenie zaniká podľa § 12 Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.


V Bratislave dňa 19. 4. 2018

!!!! V jednote je sila !!!!

Staňte sa členom našej spoločnosti čím skôr

Prihláška