Malý príhovor prezidenta SPS

Milí kolegovia a kolegyne, som prezident Slovenskej podologickej spoločnosti, o.z. a zastupujem pedikérov a podológov.
Našou úlohou je zastupovať pedikérov a podológov pri jednaní s rôznymi štátnymi i neštátnymi inštitúciami čomu sa náležite venujeme. Nuž a v neposlednej rade zastupujeme aj spotrebiteľov v podobe klientov.

Dovoľte mi vyjadriť nesmiernu radosť, že naše povolania v poslednom období prešli veľkú a strastiplnú cestu.
Pedikér i podológ sú povolania kontaktné a majú svoje opodstatnenie v konkrétnych stupňoch ošetrovania nôh. Budeme bojovať o kvalitné a rovnako férové vzdelávanie vás všetkých.

Nezabúdajte na to, že cieľom je cesta a preto sa stále vzdelávajte a zvyšujte si svoju úroveň vedomostí. Nezabúdajte vždy na možnosti kompetencií, ktoré naše povolania majú. Vzdelávanie z youtube alebo ukážky ošetrení nestačia pre výuku. Je dôležité si jednotlivé techniky prakticky osvojiť a nacvičiť prakticky, preto vyhľadávajte kurzy, ktoré budú pre vás nie len teoretickým prínosom, ale v prvom rade praktickým prínosom pre Vašu prax a klientov.
LEN PRAX robí majstra a len vzdelaný majster vie pomôcť.

Želám vám krásne dni.
S pozdravom
Nádašiová Milada, Ing.
prezident Slovenskej podologickej spoločnosti, o.z

VAŠE KOMPETENCIE

Úloha pedikéra

Presne popísané kompetencie nájdete v Sústave povolaní, ktorá je výsledkom práce Sektorových rád, na tomto odkaze.

 • Úloha pedikéra je nie len estetická. I keď by sa to na prvý pohľad mohlo zdať. Úlohou pedikéra je pravidelné ošetrovanie chodidiel zdravého človeka. Môže vykonávať a musí ovládať všetky techniky ošetrovania chodidiel: mokrú - teda skalpelovú, suchú - teda prístrojovú a kombinovanú techniku ošetrenia nôh.
 • Okrem toho smie ošetrovať zarastené nechty po štádium podľa WHO 2a - teda bez otvorenej integrity kože - bez hnisania, krvácania a prítomnosti hypergranulácie. Smie aplikovať nalepovacie tipy špon vrátane titánovej nite.
 • Smie vytvárať esteticky vyhovujúcu náhradnú nechtovú platničku pre nechty, ktoré sú mechanicky porušené za pomoci protetického materiálu.
 • Neoddeliteľnou úlohou pedikéra je edukovať klienta v prípade mykotického ochorenia nôh o domácich dekontaminačných opatreniach a smie aplikovať na nechty kozmetické prípravky s antimykotickou účinnou látkou.
 • Ošetrovanie klientov v počiatočnom štádiu diabetu smie pedikér do času, kým chodidlá a koža diabetika nevykazujú prejavy výrazných calusov, clavov a iných foriem kalozít. Edukuje diabetika o režimových opatreniach a správnej domácej starostlivosti o nohy a chodidlá.
 • Pedikér sa venuje ošetrovaniu tzv. nekritického - zdravého človeka - klienta.

Úloha podológa

Presne popísané kompetencie nájdete v Sústave povolaní, ktorá je výsledkom práce Sektorových rád, na tomto odkaze.

 • Podológ ošetruje nohy a chodidlá tzv. semikritickým pacientom. Sú to ľudia, ktorí majú zdravotnú komplikáciu a prípadné zranenia sa liečia ťažko sa hojacimi ranami.
 • Primárne sa venujú pacientom s diabetom v systéme profylaxie syndrómu diabetickej nohy.
 • Ošetrujú zarastené nechty už aj v štádiu prítomnosti hnisavého zápalu, krvi a hypergranulácie. Môžu aplikovať drôtené tipy špon.
 • Aplikujú nechtové náhrady na nechtové pahýle, kde je prvoradá úloha prinavrátenie správnej biomechaniky nohy klientovi s postihnutím rastu nechta.
 • Odoberajú vzorky biologického materiálu bez poškodenia integrity kože pre mykologické laboratórium pre určenie vyvolávateľa mykotického ochorenia kože či nechtov na nohách. Vie čítať výsledky z laboratória, vie určiť podľa OSI systému závažnosť onychomykózy a vie určiť pravdepodobnosť vyliečenia klienta/pacienta z mykotickej infekcie. Priamo spolupracuje s dermatológom.
 • Pripravuje okolie bradavice pre dermatológa na aplikáciu liečiva alebo postupu na odstránenie tohto prejavu.
 • Základným a najdôležitejším článkom kompetencií podológa však je profylaxia syndrómu diabetickej nohy. Úloha podológa je vykonať vstupnú anamnézu a určiť závažnosť teda kritickosť klienta s diabetom pre ošetrenie na podologickom pracovisku. Úzko spolupracuje s lekárom - chirurgom, angiológom, dermatológom, ortopédom a ďalšími špecialistami, Úlohou je primárne oddialiť následky diabetu na chodidlách klienta/pacienta s diabetom a oddialiť prípadne zamedziť rozvoju SDN u klienta/pacienta.
 • V neposlednom rade je úloha podológa - tzv. podologická analýza. Čítanie mapy chodidla, základná analýza ortopedických porúch na chodidlách a nohách, čítanie mapy topánky a edukácia klienta/pacienta - návrh vhodného riešenia problému a úzka spolupráca s certifikovanou protetickou dielňou, ortopédom a fyzioterapeutom.

Ako sa stať profesionálnym pedikérom/pedikérkou? Prečítajte si desatoro profesionála.

Desatoro profesionála v pedikúre
ETICKÝ KÓDEX

Etický kódex pedikéra/podológa


 1. Etický kódex pedikéra/podológa vyjadruje základné ciele a hodnoty pedikérskeho povolania. Pedikér/podológ berie na seba morálny záväzok, že bude dodržiavať hodnoty a plniť morálne povinnosti vyjadrené v kódexe.
 2. Kódex informuje pedikérov/podológov aj spoločnosť o profesionálnych očakávaniach a požiadavkách, ktoré zodpovedajú etickým normám pedikérského povolania.
 3. Pedikér/podológ má povinnosť:
  • pomáhať k uzdravovaniu,
  • predchádzať chorobám,
  • spolupracovať s lekármi pre udržanie zdravia.
 4. Pri svojom rozhodovaní o poskytovaní pedikérskej starostlivosti metódou procesu, zvažujú pedikéri/podológovia dôsledky pre klienta, rodinu a komunitu a všeobecné princípy, z ktorých vyplývajú etické princípy tohto povolania. Najzákladnejšie z nich sú:
  • úcta a rešpekt k ľudskému životu,
  • autonómia - sebaurčenie jednotlivca,
  • konanie dobra,
  • vyhýbanie sa spôsobeniu škody,
  • zachovávanie mlčanlivosti,
  • pravdovravnosť, spoľahlivosť a spravodlivosť v konaní voči ľuďom.
 5. Pedikér/podológ si váži ľudský život, ľudské práva a dôstojnosť človeka, akceptuje klienta a poskytuje mu starostlivosť bez ohľadu na pohlavie, etnickú skupinu, rasu, náboženstvo, kultúru, sexuálnu orientáciu, sociálne postavenie a politické presvedčenie.
 6. Pedikér/podológ ochraňuje klientovo právo na súkromie tak, že chráni informácie dôverného charakteru.
 7. Pedikér/podológ je povinný sústavne si prehlbovať svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti, udržiavať si profesionálny výkon povolania v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami v pedikúre.
 8. Pedikér/podológ je zodpovedny za vlastné rozhodnutia a výkony.
 9. Pedikér/podológ je zodpovedný za profesionálnu kvalitu pedikérskej starostlivosti. Zúčastňuje sa na formulovaní, realizácii a hodnotení noriem (štandardov) pedikérskeho povolania.
 10. Pedikér/podológ pri preberaní zodpovednosti za úlohy, ktorými bol poverený zdravotníckymi pracovníkmi, je oprávnený ich prijať len vtedy, ak si je istý, že je spôsobilý na ich výkon z hľadiska svojho vzdelania, vedomostí, schopností a rozsahu skúseností. Rovnako musí postupovať pri delegovaní úkonov na iné osoby.
 11. Pedikér/podológ sa zúčastňuje na činnostiach, ktoré prispievajú k rozvoju teoretickej základne pedikérskeho ošetrovateľstva, ako aj na aplikácii vedeckých poznatkov do pedikérskej praxe.
 12. Pedikér/podológ sa podieľa na profesionálnom úsilí o dosiahnutie a udržanie takých pracovných podmienok, ktoré vyústia do vysokej kvality pedikérskej starostlivosti.
 13. Pedikér/podológ sa podieľa na výchove verejnosti k zdravému spôsobu ošetrovania chodidiel, podpore a udržiavaní zdravia a na ochrane verejnosti pred nesprávnymi informáciami.
 14. Pedikér/podológ spolupracuje so zdravotníckymi pracovníkmi a s inými pracovníkmi v zdravotníctve, s orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy, občianskou verejnosťou pri rozvoji a zjednocovaní úsilia spoločnosti o uspokojovanie zdravotných potrieb obyvateľstva.

!!!! V jednote je sila !!!!

Staňte sa členom našej spoločnosti čím skôr

Prihláška